تغذیه گوساله شیرخوار + برنامه غذایی جدول تغذیه گوساله شیرخوار تنظیم سال 99

تغذیه گوساله شیرخوار + برنامه غذایی جدول تغذیه گوساله شیرخوار تنظیم سال 99

این جیره برای گوساله‌های شیرخوار تنظیم و فرموله گردیده است.

مرحله شیرخوارگی یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مراحل یک دام به‌حساب می‌آید. در این دوران تغذیه در کنار مدیریت پرورش صحیح می‌تواند بی